Agraciace

Agraciace je forma zmírnění či prominutí i již pravomocně uloženého trestu. Je jednou z forem milosti, kdy zpravidla dojde i k zahlazení odsouzení.