Abdikace

Abdikace je vzdání se trůnu, také odstoupení hlavy státu. U předsedů vlád a ministrů se používá pojmu demise. Abdikace dr. Edvarda Beneše Češi zažili ve své historii řadu abdikací, ale ta, která se odehrála v roce 1938, je dodnes považována za kali...

Deklaratorní akt

Aplikace práva, chcete-li konkrétní správní úkon, jímž se stvrzuje ne/existence právně relevantního sporného stavu. Je to správní akt, který patří do výkonů veřejné správy a řeší právní poměry jmenovitě určených osob, tedy konkrétní případy. -red-...

A-priori

Termín vyjadřuje, co si myslíme předem, před, pouze z rozumu. Vyjadřuje také předchůdný, ale i autoritativní. Opakem je aposteriori, což vyjadřuje dodatečně, až na základě zkušenosti nebo také zpětně. Pojem zavedl Immannuel Kant. Apriorní výroky pov...

A-B testing

Možná A-B testing znáte jako bucket testing nebo split-run testing, jsou to vlastně obdobné marketingové metody, kterými porovnáme dva marketingové nástroje. Co můžeme porovnávat? Například webové stránky, direct mail, reklamní SMS, různé aplikace či...