Apelace

Apelace je řádný nebo mimořádný formalizovaný opravný prostředek účastníka řízení, který zahrnuje i nové  důkazy v odvolacím soudu či správním řízení a  může  vést k  vydání nového rozhodnutí. Směřuje proti konkrétnímu „nesprávnému“ rozhodnutí. Jeho smyslem je docílit opravy „nesprávného“ rozhodnutí. O opravném prostředku rozhoduje orgán nadřízený orgánu, který rozhodnutí vydal.

Řádnými se nazývají ty, kterými se napadá nepravomocné rozhodnutí, mimořádnými se nazývají ty, kterými se napadá pravomocné rozhodnutí.

-red-