Dnes už zjistíte, kdo stojí v pozadí firmy či neziskové organizace i jaký má podíl

Dnešním dnem tedy od 1. června můžete zjistit, kdo je majitelem tuzemských firem. Implementovaná směrnice Evropského parlamentu a Rady má vést k předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu.

Nový zákon o evidenci skutečných majitelů (37/2021) odhalí kromě jména a adresy také podíl vlastníka, ale i povahu jeho postavení ve společnosti. Evidenci informačního systému veřejné správy má ve své gesci ministerstvo spravedlnosti. Zapsané údaje už nebude nutné ověřovat státem.

Příslušný soud, který provedl zápis, umožní získat z evidence skutečných majitelů úplný výpis platných údajů a údajů, které byly vymazány bez náhrady nebo s nahrazením novými údaji. Obecně bude spoléháno na poctivost zapisovaných. Evidovány budou i poznámky o nesrovnatelnostech, které zákon definuje takto:  „Stav, kdy platné údaje nebo údaje, které byly z evidence skutečných majitelů vymazány bez náhrady nebo s nahrazením novými údaji, neodpovídají nebo neodpovídaly skutečnému stavu.“

Nově je také zákonem vyžadován zápis struktury vztahů, které lze chápat jako jakékoliv vztahy, kterými může skutečný příjemce získávat přímo nebo nepřímo prospěch nebo přímo či nepřímo uplatňovat vliv. Ve své podstatě jde jak o právní tak mimoprávní skutečnosti, jde tedy o fyzickou osobu, jejíž vůle a rozhodnutí se promítá do jednání právnických osob nebo člověka, který v konečném důsledku z právnické osoby profituje.

Prakticky bude v rámci struktury vztahů uvedeno figurování jedné právnické osoby v rámci organizační struktury jiné právnické osoby, dokonce i vztahy založené na prosté důvěře i v rámci následování neformálních pokynů.

Struktura vztahů se bude dokládat v listinné podobě návrhu zákona dokládat písemnosti, za které jsou pokládány zejména (nikoli výlučně) výpisy z veřejných rejstříků, stejně tak zakladatelské právní listiny, rozhodnutí orgánu o vyplacení podílu, seznam společníků, prohlášení společníků o jednání ve shodě, čestná prohlášení, které potvrzují osoby nebo skutečného majitele.

V případě, že budou povinnosti založené novou právní úpravou porušeny, zákon zakotvuje možnost takové jednání sankcionovat. Za nesplnění povinnosti hrozí právnickým osobám (firmám i neziskovým organizacím) až půlmilionová pokuta, pokud neuvedou podíl koncového příjemce právnické osoby. V důsledku nedodržení těchto pravidel se může například stát, že nebude vyplacen podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojů. Může však být i zakázán výkon hlasovacích práv nebo rozhodování jako jediný společník.

Více o evidenci skutečných majitelů ZDE.

(Pozn. redakce: systém prozatím padá...)

Podnikatelé napříč všemi obory i zástupci neziskových organizací se většinově domnívají, že se  jedná o další administrativní opatření, které je velmi diskutabilní. Je však také pravděpodobné, že zákon přijatý na základě sněmovní verze návrhu zákona může poskytovat prostor pro hledání cest, jak pravidla obcházet...