Leasing

Je finanční formou poskytování pronájmu movitých i nemovitých věcí za pevně stanovené nájemné s jasným vymezením doby pronájmu. Jedna z nejrozšířenějších formou finančních operací v podmínkách tržního hospodářství, která zaručuje výrobci a vlastníkům stálý odběr výrobků a spotřebitelům nové inovované výrobky a technologie bez  velkých  vstupních (počátečních) investicí.

Základní typy leasingu tvoří:

Finanční leasing – financial leasse, který umožňuje nájemci právo odkupu leasingového produktu při ukončení leasingového období. Smlouva se uzavírá zpravidla na dlouhodobé období, kdy nájemce leasingu užívá produkt za stanovenou úhradu leasingových splátek. Ve většině případů přebírá většinu rizik spojených s užíváním (platí opravy, případné škody). Pronajatý produkt je po celou dobu nájmu ve vlastnictví leasingové společnosti.

Operativní leasing – optative leasse, uzavírá se zpravidla krátkodobá smlouva, která je kratší než životnost. Po skončení leasingu nájemce vrací předmět leasingu pronajímateli.

Leasing se člení podle zůstatkové hodnoty, která zůstává na konci leasingového období podle uzavřené smlouvy na:

Leasing s plnou amortizací, která pronajímateli pokryje za leasingové období náklady a přináší mu příslušný zisk. Na konci období je zůstatková hodnota předmětů leasingu nulová nebo zcela malá. 

Leasing se zůstatkovou hodnotou, při které nájemné za leasingové období nepokryje pronajímateli náklady, na konci období se provádí:

  • Prodloužení nájmu na další dobu za příznivých podmínek
  • Prodej za předem dohodnutou cenu blízkou zůstatkové hodnotě
  • Prodej za zůstatkovou cenu jinému zájemci

Podle způsobu financování se leasingové operace člení na:

Přímý nájem – prostředky nájmu jsou poskytovány jedním investorem

Převodový nájem – na poskytování leasingu se podílí na sebe navazujících více investorů s různými návaznými právy.

Specifická forma leasingových obchodů:

Komunální leasing – uzavíraný územním orgánem kraje, obce, města.

Zpětný leasing – představuje zpětné provedení původnímu majiteli, od kterého byl předmět leasingu odkoupen. Realizuje se při ukončení doby leasingu a původní majitel jej opět zpětně pronajímá za zvláště dohodnutých podmínek.