Policie ČR a známé české osobnosti se svorně: Chraň svůj svět

Videoklip ke skladbě „Nikdy nejsi sám“ byl vypuštěn do světa v sobotu 2. 10. 2021, symbolicky na Mezinárodní den nenásilí. Nestalo se tak náhodou, videoklip a celá skladba hudebníka Tokhiho si v rámci projektu „Chraň svůj svět“ klade za cíl upozornit na špatné mezilidské vztahy mezi dětmi, které jsou často ovlivněny sociálními sítěmi a anonymitou na internetu. Velkým problémem je násilí páchané na dětech, kyberšikana a šikana vůbec. Policie ČR a Tokhi navázali na spolupráci v rámci Pomněnkového dne (dne pohřešovaných dětí), aby společnými silami šířili osvětu mezi dětmi školou povinnými. Akci zaštítil Nadační fond Hanky Kynychové, který se již patnáct let věnuje právě dětem z dětských domovů a klade si za cíl přivést děti k volnočasovým aktivitám a kvalitním mezilidským vztahům.

„Projektem Chraň svůj svět chceme prostřednictvím Tokhiho přimět děti, které v dnešní době hojně využívají sociální sítě, k zamyšlení se nad reálností lidských vztahů a vazeb a jejich porovnání s virtuálními vazbami, které často nemají reálný základ ve skutečném přátelství. Tito virtuální přátelé, často spíše nepřátelé, svým necitlivým komentováním či hejtováním dokáží zasáhnout do dětské psychiky tak závažně, že si s tím samy děti nedokáží poradit. A my jim chceme ukázat cestu, jak se do takových potíží nedostat, popřípadě jak se z nich dostat ven a nebát se říct o pomoc,“ vysvětluje plk. Zuzana Pidrmanová, vedoucí oddělení prevence Policejního prezidia ČR.

Videoklip Nikdy nejsi sám

Projekt cílí na zamezování kriminality páchané dětmi do 18 let. Klade si za cíl eliminovat emotivně motivované násilné chování s absentující rozumovou složkou u dětí. Cílí též mimo jiné do konkrétních lokalit zejména sociálně vyloučených.

„Vlivem poslední doby, kdy docházelo k sociální izolaci dětí způsobené mimo jiné i uzavřením škol z důvodu světové pandemie, svůj vývoj zaznamenala i kriminalita dětí a protiprávní chování v online prostředí. Zvýšila se i brutalita jejich chování a útoků.  Významnou roli v tomto vývoji hrají právě faktory jako absentování školní docházky u dětí ze sociálně vyloučených a jinak rizikových skupin, jejich předčasné ukončení školní docházky, život v nepodnětném prostředí a závislostní chování. Cílené působení na vybrané skupiny dětí je proto pro prevenci kriminality a jejich další budoucí vývoj klíčové,“ dodává JUDr. Michal Barbořík, ředitel odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR.

Výsledky průzkumů působení současné protiepidemiologické situace na psychiku dětí jsou opravdu alarmující. „V listopadu 2020 bylo Klinikou adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze provedeno rychlé dotazníkové šetření s cílem zmapovat aktuální stav v oblasti všech hlavních typů rizikového chování a duševního zdraví u dětí během aktuální epidemiologické situace. Z různých oblastí rizikového chování byly nejčastěji identifikovány problémy spojené s duševním zdravím, s oblastí hygieny a ochrany před infekčními nemocemi, kyberšikana s kyberbezpečností a záškoláctví. To je potřeba vnímat jako problematické vzhledem k tomu, kolik času v současné situaci děti a dospívající tráví v online prostoru bez možnosti přímého dohledu rodičů Jakýkoliv apel na vztahové problémy mezi vrstevníky a osvětu v této oblasti vnímáme samozřejmě jako přínos,“ vysvětluje  Mgr. Jarmila Vedralová, ředitelka odboru protidrogové politiky Úřadu vlády ČR.

Kampaň projektu „Chraň svůj svět“ je proto více než potřebná. Své o tom vědí i mediálně známé maminky Hanka Kynychová, Michaela Tomešová, Štěpánka Duchková a Kristýna Janáčková, které celý projekt podpořily.

Hanka Kynychová si ve videoklipu ke skladbě „Nikdy nejsi sám“ dokonce zahrála, a to s chlapcem z Dětského domova Humpolec Lukášem Mazačem, který si vzal k srdci vše, co se v rámci aktivit Nadačního fondu Hanky Kynychové patnáct let učil. Sport a tanec se stal jeho koníčkem a nyní snad i obživou, protože je absolventem Konzervatoře Jaroslava Ježka. „Osvětu vnášíme do dětských domovů už patnáct let prostřednictvím projektu „Hejbejte se a zpívejte“, kdy se snažíme dětem z dětských domovů ukázat jiný směr. Chceme je přimět k pohybu, k tomu aby trávily svůj čas smysluplně a ne jen u počítačů a displejů telefonů. Jsem proto velmi ráda, že se nám podařilo opět spojit síly s Policií ČR a s Tokhim a vznikl tak krásný projekt a videoklip, který má opravdu co předat,“ popsala známá česká cvičitelka. A jedním dechem dodala, že ani doma nemají její dcery šanci sedět dlouho u počítače nebo s telefonem v ruce: „Holky už jsou na druhém stupni ZŠ, takže se samozřejmě v online prostředí pohybují, zkouší Instagram, TikTok, ale v omezené míře a samy vnímají, že to není nic, kolem čeho by se měl točit jejich svět. Tím, že jsem byla velmi přísná a počítač, mobil, ale i televizi jsem jim do určité doby striktně zakazovala, vidím, že dokážou odlišit, co je kvalitní a co nesmyslný obsah. Ano, je to někdy velmi náročné vymýšlet dětem stále aktivitu, chodit s nimi na procházky a vozit je na kroužky, ale je to to nejlepší, co pro svoje děti můžeme udělat.“

Kmotrou videoklipu ke skladbě „Nikdy nejsi sám“ se stala Štěpánka Duchková, která má k dané problematice jako dvojnásobná maminka opravdu co říct. „Co se týká času trávení na sociálních sítích, tak je to u nás velký boj. Ale pokud jde o navštěvování nějakého nevhodného obsahu, tak klukům věříme. Když sami na něco nehezkého narazili, tak sami řekli, že na to narazili, ale stránku zavřeli. Možná jsem naivní, ale my jim prostě věříme, i když na ně samozřejmě z dálky dohlížíme,“ popsala rodinnou situaci známá moderátorka.  Její synové tuto skutečnost potvrdili. „Když narazíme na TikToku na nějaká nevhodná videa nebo obsah, tak ho buď přeskočíme nebo dáme blokovat,“ shodli se.

Druhou kmotrou se stala také dvojnásobná maminka Kristýna Janáčková. Její mladší syn má teprve půl roku, ale druhý syn Luis nedávno oslavil sedmé narozeniny, proto je i pro ni tato tématika velmi aktuální. „Někdy si říkám „zlaté naše dětství“, kdy jsme neměli mobily a hráli jsme si na dvoře. Luis má zkušenosti hlavně s Youtube, kde sjíždí různá videa, a dokonce si chce založit vlastní kanál a komentovat video hry, a také má zkušenost z TikToku, kde také sjíždí různá videa. Já mu to úplně nezakazuji, protože chci ať má zkušenost a myslím si, že když mu sociální sítě úplně zakážu, tak to bude špatně. Ale zároveň si s ním o tom hodně povídám, aby znal všechna úskalí a byla mezi námi důvěra, aby až na cokoliv narazí, tak aby se nám nebál svěřit. Nicméně čas na sociálních sítích a na internetu má omezený pouze na dvě hodiny denně, aby se věnoval i jiným věcem,“ popsala známá herečka.

Záznam ze křtu videoklipu

Akce se uskutečnila pod záštitou místostarosty Prahy 4 Ing. Zdeňka Kováříka. Za spolupráci děkujeme parterům: Úsovsko Food – výrobce tyčinek Fit, voda Kirvi, Avon, Fitko Hanky Kynychové a KF production.