Zelený čtvrtek - poslední večeře Ježíše Krista

Zelený čtvrtek je pátým dnem Svatého týdne a předvečer velikonočního tridua. Probíhají obřady jak v katedrálách, tak ve farních kostelích. Setkávají se biskupové a obnovují své sliby. Poté se světí oleje (křestní, biřmovací, při nemoci a posledním pomazání). Křesťané všech denominací si připomínají poslední večeři Ježíše Krista s dvanácti učedníky a ustanovení eucharistie.

Kde byl dům s místností, v níž Ježíš slavil s Dvanácti velikonoční večeři Nové smlouvy? Je pochopitelné, že budoucí pokolení jevila o toto místo velký zájem. Ježíš však chtěl místo, kde bylo večeřadlo, utajit záměrně. To se mu podařilo. Dům, kde Ježíš slavil se svými učedníky velikonoční večeři, zůstává v tajuplné temnotě. U evangelistů marně hledáme nějakou narážku na to, kde vlastně dům byl. Ježíšův příkaz: „Když vejdete do města, potkáte člověka, který nese džbán vody,"  (L 22,10) nás přivádí do okolí rybníka Šíloach, z něhož se musela čerpat voda pro velikonoční večeři. Staré schody do jihozápadní části starého Horního Města, které vedly k rybníku, byly objevené před několika roky. Dnes se tam nachází večeřadlo.

Na zelený čtvrtek byste se měli postit a jíst pouze zeleninu. Neměli bychom si nic půjčovat a neměli bychom se s nikým hádat. To vše přinese, že se nám hádky budou vyhýbat a peníze si k nám samy najdou cestu.

Citace pochází z knihy Po stopách Ježíšových, vydalo: Karmelitánské nakladatelství