Odmítnutí dědictví

Dědictví může odmítnout pouze dědic, nikoli smluvní dědic, pokud není vyloučen dědickou smlouvou.Dědictví lze odmítnout do jednoho měsíce ode dne, kdy soud dědice vyrozuměl o jeho právu odmítnout dědictví. Žije-li dědic v zahraničí, lhůta se prodlužuje na tři měsíce. Uplynutím lhůty k odmítnutí dědictví právo odmítnout dědictví zaniká. Jedinou možnou formou je výslovné prohlášení vůči soudu.

Vzdá-li se dědictví nepominutelný dědic, vzdává se tím také práva na povinný díl s účinností i pro své potomky. Pozor však, pokud byl-li dědic, který se dědictví vzdal, obtížen příkazem, nařízením odkazu nebo jiným opatřením dle zůstavitelovy vůle, které může a má splnit jen osobně, nezbavuje se tím povinnosti splnit takové opatření.

Zdroj: zákon č. 89/2012 Sb.