Pojišťovnictví

Specifická organizace, která  se zabývá  pojištěním subjektů (jejich  rizika) na základě pojistné smlouvy.  Pojišťovny na základě ve smlouvě stanovených podmínek vyplatí pojistné pojištěnci v dohodnuté výši. Uzavřením pojistné smlouvy nese pojišťovna společně  s pojištěncem jeho  riziko a  vyplacením  pojistného se pojišťovna podílí na riziku pojištěnce.

Pojišťovny  se dle svého zaměření soustřeďují na druhy zabezpečující s následným členěním:

Majetkové pojištění pro případ poškození, zničení, ztráty, odcizení nebo jiných na majetku vzniklých škod.

Osobní pojištění fyzické osoby (občana) pro případ tělesného poškození dožití určitého věku, smrti nebo jiné události přesně specifikované a spojené s jeho životem.

Odpovědnostní pojištění za škody způsobené na majetku nebo na zdraví jiného subjektu/osoby.

Právní pojištění právnických subjektů -pro případ škod vzniklých nahodilými událostmi

Povinné ručení je pojištění události vyplývající ze zákona např. provozem motorových vozidel.

Proti nevyhnutelné události pokrývající události, které nastanou jako nevyhnutelné např. při náhlém úmrtí pojištěnce, plošné povodní, plošnému požáru.

V nezaměstnanosti zajišťuje pracovníkům při ztrátě zaměstnání částečné příjmy – státní program podpory.

Zdravotní – poskytování zdravotní péče bez přímé nebo částečné úhrady za poskytované zdravotní služby, léky, způsob placení pojistného a práva na povinnost pojištění zpravidla určuje zákon.

Životní je pojištěním na život. Pojistná náhrada se vyplatí při úmrtí pojištěného pozůstalým.

Připojištění je pojištěním na základě dodatečných pojistných podmínek sjednaných smluvně nad rámec standardní pojistné smlouvy, zpravidla pro krytí zvýšeného rizika.