Sázka

Sázka je takový akt dohody, kdy se alespoň jedna strana zavazuje vůči druhé plnit výhru. Byla-li výhra dána, nemůže ji prohrávající strana vymáhat zpět. To neplatí, pokud prohrávající stranou byla zjevně osoba s nedostatečnými duševními nebo rozumovými schopnostmi.

Byla-li dána výhra vzhledem k okolnostem případu a postavení i možnostem stran zjevně přemrštěná, může být podán návrh soudu, který může legitimně návrh prohrávající strany přiměřeně snížit.

Za neplatnou sázku se považuje ta, když se ukáže, že tvrzení o výsledku bylo předem jisté a výsledek byl zatajen druhé straně. Má-li strana, jejíž tvrzení se ukáže správným, jistotu o výsledku a zatají-li to druhé straně, je sázka neplatná. Není  možné také vymáhat pohledávku ze zápůjčky nebo úvěru poskytnutých vědomě k sázce – výhra není zajištěna platným způsobem. Byl-li dluh odpovídající takové pohledávce uznán, nepřihlíží se k tomu.

Zdroj:  OZ, § 2873 - §2880

-lz-