Sociální služba

Je definována zákonem: činnost nebo soubor činností, jimiž se zajišťuje pomoc osobám v nepříznivé sociální situaci. Rozsah a forma pomoci musí zachovávat lidskou důstojnost, musí působit na osoby aktivně a motivovat je k činnostem, které neprodlužují nebo nezhoršují jejich nepříznivou sociální situaci, a musí zabraňovat jejich sociálnímu vyloučení. Prostřednictvím sociálních služeb je zajišťována pomoc při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování, pomoc při zajištění chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, poskytnutí informace, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. Zaměřují se na zachování co nejvyšší kvality a důstojnosti jejich života. Sociální služby jsou poskytovány jednotlivcům, rodinám i skupinám obyvatel. Mezi nejpočetnější skupiny příjemců sociálních služeb jsou senioři, lidé se zdravotním postižením, rodiny s dětmi, ale také ti lidé, kteří  žijí "na okraji" společnosti bez nutnosti  specifikace proč. Obsah základních činností u jednotlivých druhů sociálních služeb stanoví prováděcí předpis.

Hlavním  cílem by  měla  být podpora rozvoje nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti uživatele. Vždy by    prostřednictvím  sociálních služeb mělo  být  usilováno o  návrat  uživatele do vlastního domácího prostředí a  v každém  případě je  nutné  usilovat o  zachování či  udržení původního životního stylu. Jednou  z možných  cest je  rozvíjení schopností uživatelů služeb a umožnit jim, pokud toho mohou být schopni, vést samostatný život v domácím  prostředí. V neposlední  řadě se  musí  aktivně  projevovat  úsilí o snížení sociálních a zdravotních rizik souvisejících se způsobem života uživatelů.

Sociální služby členíme do tří skupin:

  • pobytové - služby spojené s ubytováním v zařízeních sociálních služeb
  • ambulantní - služby, za kterými osoba dochází nebo je doprovázena nebo dopravována do zařízení sociálních služeb a součástí služby není ubytování.
  • terénní - jsou poskytovány osobě v jejím přirozeném sociálním prostředí.

Sociální  začleňování

Je  také  nazývána sociální integrací. Tento  proces, zajišťuje, že osoby sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené dosáhnou příležitostí a možností, které jim napomáhají plně se zapojit do ekonomického, sociálního i kulturního života společnosti a umožňují jim žít způsobem, který je ve společnosti považován za běžný.