Standardy kvality sociálních služeb

Soubor kritérií, která umožňují rozpoznat úroveň kvality poskytovaných sociálních služeb v oblasti procedurální, personální a provozní. MPSV odpovídá za  přípravu dlouhodobých systémových opatření a příslušných právních předpisů. Jedním  z hlavních  úkolů je také  podpora rozvoje kvality poskytovaných sociálních služeb např.:

  • plánování sítě sociálních služeb v krajích a obcích opírající se o zjištěné potřeby lidí
  • zvyšování odbornosti a kvality poskytovaných služeb s důrazem na ochranu práv uživatelů služeb občanských a svépomocných aktivit, tj. neziskového sektoru vzdělávání svých zaměstnanců s cílem posílit jejich schopnosti a dovednosti při poskytování sociálních služeb
  • podporu a pomoc skupinám ohroženým sociálním vyloučením - jedná se například o příslušníky romské komunity, oběti trestné činnosti, osoby komerčně zneužívané, osoby bez přístřeší apod.