Strategie udržitelného rozvoje České republiky

Její základní role je včas upozornit na existující a potenciální problémy, které mohou ohrozit udržitelný rozvoj, ale také  iniciovat opatření, jakým způsobem  těmto hrozbám je  možné předejít nebo  zmírnit jejich dopad a co nejefektivněji řešit jejich dopady. V nepříznivém případě je  reakcí na nouzový stav, v příznivém případě optimalizací rozvoje v daných limitech.Udržitelný rozvoj České republiky se opírá o čtyři základní pilíře:

  • ekonomický pilíř (posilování konkurenceschopnosti ekonomiky)
  • environmentální pilíř (ochrana přírody, životního prostředí, přírodních zdrojů a krajiny, environmentální limity)
  • sociální pilíř (posílení sociální soudržnosti a stability)
  • výzkumem, vývoj a vzdělávání

Strategie je podkladem pro další zpracování  sektorových politik či akčních programů. Je  neopomenutelným východiskem pro strategické rozhodování v rámci specifických resortů, ale  i pro meziresortní spolupráci. 

Základní časový horizont strategie je rok 2014. Kratší časové rozlišení  se zaměří zejména na slaďování krátkodobých a dlouhodobých cílů, které nemusí být totožné.