Novela RVP ohrožuje vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Ministerstvo školství prostřednictvím Národního pedagogického institutu finalizuje novelizaci Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Od počátku prací na tomto materiálu nabídla Asociace speciálních pedagogů ze svých řad renomované odborníky na danou problematiku tak, aby byly při tvorbě zastoupeny základní speciálně pedagogické odbornosti reprezentované odborníky na problematiku žáků s mentálním, zrakovým, sluchovým, tělesným a řečovým postižením. Při jednání na ministerstvu nám bylo slíbeno, že tito odborníci budou osloveni. Bohužel, nestalo se tak, aniž by z ministerstva byl sdělen důvod.

Na základě aktuálního obsahu materiálu se lze domnívat, že tito odborníci, vesměs specialisté ve svém oboru, někteří i ředitelé škol zřízených pro danou problematiku, by byli pro přípravu materiálu pro své teoretické a praktické znalosti patrně přítěží. Ona je v současné době totiž čím dál častěji zaměňována ideologizace problematiky za odborný pohled.

Asociace speciálních pedagogů zásadně nesouhlasí se zamýšleným vypuštěním definice minimální úrovně očekávaných výstupů pro žáky s lehkým mentálním postižením, kteří se vyskytují ve všech výše uvedených oblastech speciální pedagogiky. Argument, že Národní pedagogický institut vychází ze zadání ministerstva, v jehož pasáži ke vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením se dočteme: "V RVP není definována minimální úroveň oboru vzdělání pro žáky s LMP. Tato úroveň bude zpracována ve formě metodické podpory", nemůže obstát. Ledaže by v tamní instituci nebyl přítomen odborník, který by byl schopen nahlédnout nebezpečí, které ze zadání vyplývá. Výsledek totiž zapříčiní různorodost výkladů tohoto metodického doporučení, které není ve své podstatě pro školy nezřizované ministerstvem závazné a naprostý chaos ve vzdělávacím procesu. Pokud tento materiál nebude pro školy závazný, tedy jednoznačně součástí RVP ZV, nebude nutné jej v potřebné míře respektovat a řídit se jím. Běžné základní školy, v nichž jsou žáci s lehkým mentálním postižením začleněni, často přes určitou snahu, ale nedostatek speciálních pedagogů, potřebných znalostí a také trpělivosti v jejich vzdělávání selhávají. Jsme svědky jak mnoho těchto žáků je ve vyšších ročnících základní školy s velkými znalostními deficity často přeřazováno do škol dříve nazývaných speciálních, které se snaží mezery ve vzdělání alespoň částečně zaplnit.

Asociace speciálních pedagogů, ale i ředitelé běžných základních škol a úředníci školských orgánů v krajích apelují na MŠMT pro zachování minimální doporučené úrovně pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření, tak jak je stanovena v současném RVP ZV. Rovněž by bylo velmi zajímavé vědět kdo a proč prosazuje zrušení minimální úrovně očekávaných výstupů pro vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením a tím staví nepatřičnou ideologii nad odbornost.

PaedDr. Jiří Pilař předseda Asociace speciálních pedagogů, z. s.