Šetřete s energetickými službami v kombinaci s dotací

V současnosti poskytuje Česká republika veřejným organizacím výjimečně dobré podmínky pro realizaci komplexních renovací budov, a to jen s malými nároky na vlastní prostředky. Takové projekty nepřináší jen úspory, ale snižují nároky na obsluhu energetických systémů a technologických zařízení budov, zvyšují komfort uživatelů, a v neposlední řadě redukují emise skleníkových plynů a další negativní dopady na životní prostředí. Je toho škoda nevyužít!

Vysoké ceny energií zatěžují neúměrné rozpočty organizací ve veřejném sektoru. Jednou z cest snižování nákladů na energie v objektech v majetku obcí, měst, krajů či státu jsou projekty realizované energetickými službami se zárukou úspor (EPC - Energy Performance Contracting). Energetické služby se zárukou úspor jsou výjimečné v tom, že umožní majiteli budov zavést energeticky úsporná opatření bez nároku na vlastní kapitálový vklad, jelikož investice se splácí v průběhu let z uspořených nákladů. Navíc, když se EPC spojí s dotacemi, lze provést komplexní renovaci budov včetně zateplení, kde dotace pokryjí velkou část investic do opatření s dlouhodobou návratností. Takovými jsou zejména stavební opatření, jakými je zateplení pláště budov a instalace kvalitních oken.

Kombinace obou typů opatření přinese nejvyšší efekty pro zákazníka. K tomu lze využít spojení EPC s dotací z programů SFŽP (např. v současnosti z Operačního programu životního prostředí a od června 2023 také z obdobného programu Modernizačního fondu. Renovace tak často jde realizovat jen s malým podílem vlastních prostředků, a to obvykle v rozmezí 20-40% z celkových investičních nákladů.

Projekt REFINE financovaný z programu EU Horizon 2020 přispěl k úpravě podmínek poskytování dotací SFŽP takovým způsobem, aby dodavatel projektu, tzv. firma ESCO, mohla po předání projektu prodat pohledávky po klientovi bance a zároveň plnit veškeré podmínky poskytnutí dotace. To hraje klíčovou roli, protože prodejem pohledávek firmy získávají zpátky finanční prostředky, které tak můžou investovat do realizace dalších projektů. Pokyny pro žadatele využívající metodu EPC s dotační podporou jsou ke stažení na webu SFŽP a informují o různých postupech, které kombinaci EPC a dotační podpory umožní.

Výhodou modelu EPC je také, že poskytuje klientovi službu na klíč, kdy návrh koncepce, přípravu, vyprojektování, realizaci a zprovoznění úsporných opatření má na starosti jeden subjekt - firma ESCO, která přebírá většinu rizik spojených s realizací.

Zdroj fotografie: Harry Shelton na Unsplash