Svědkové závěti

Svědci se zúčastní pořizování závěti takovým způsobem, aby byli s to potvrdit, že zůstavitel a pořizovatel jsou jedna a táž osoba. Svědek se podepíše na listinu obsahující závěť; k podpisu zpravidla připojí doložku poukazující na jeho vlastnost jako svědka a údaje, podle nichž ho lze zjistit. Svědkem nemůže být osoba nesvéprávná, nebo osoba, která není znalá jazyka, nebo způsobu dorozumívání, v němž se projev vůle činí. Pozor (!) Dědic či odkazovník není způsobilý svědčit, pokud se mu zůstavuje. Stejně není způsobilá osoba dědici nebo odkazovníkovi blízká, stejně tak zaměstnanec dědice nebo odkazovníka. Obdobné platí pro povolaného vykonavatele závěti, pro pisatele, předčitatele, tlumočníka i úřední osobu.

Zdroj: zákon č. 89/2012 Sb.

-lz-