Svěřenské nástupnictví

Svěřenské nástupnictví může nařídit zůstavitel, znamená to, že dědictví má přejít po smrti dědice nebo v určitých jiných případech na svěřenského nástupce jako následného dědice. Svěřenské nástupnictví zanikne nejpozději uplynutím sta let od smrti zůstavitele, a to i když nařídil delší dobu. Svěřenský nástupce má právo požadovat sestavení inventáře ve formě veřejné listiny. Náklady na sestavení inventáře jdou k tíži dědictví.

Zdroj: zákon č. 89/2012 Sb.

-lz-