Navrhované změny v novém nařízení EU o obalech by mohly způsobit tsunami plastů

Evropský parlament a řada projednávají návrh nového nařízení o obalech a obalových odpadech, které má stanovit nové cíle pro budoucnost evropského obalového průmyslu. Český průmysl vlnité lepenky tyto cíle podporuje, ale nedávné pozměňovací návrhy vytvářejí znepokojivý precedens. Navrhované změny by měly za následek značné navýšení množství opakovaně použitelných obalů, což by výrazně zvýšilo množství plastů na trhu, a to v době, kdy společnost stále více usiluje o snižování objemu používaných plastů. Do roku 2030 by v důsledku těchto změn mohl objem vyrobených plastových obalů stoupnout až o čtyři miliony tun.

Masivně navyšovat množství používaných plastových obalů v době, kdy se evropská společnost obecně snaží snižovat znečištění plasty, postrádá smysl. Právě k tomu však pravděpodobně v důsledku navrhovaných změn k novému nařízení EU o obalech a obalových odpadech (PPWR) dojde.

Svaz výrobců vlnitých lepenek (SVVL) je velmi znepokojený nedávno předloženými pozměňovacími návrhy, jež jsou v rozporu s postoji velké většiny veřejnosti, která chce snižovat množství plastového odpadu znečišťujícího naše parky, pláže a oceány. Navíc hrozí, že tyto změny zvrátí zhruba deset let úsilí o redukci plastových obalů, což je v rozporu s ekologickými cíli EU stanovenými v Zelené dohodě pro Evropu a akčním plánu pro oběhové hospodářství.

V posledních týdnech byla odvětví produkující a zpracovávající papír, lepenku a výrobky z těchto materiálů šokována pozměňovacími návrhy, které by v případě přijetí zavedly povinné cíle pro minimální míru opětovného použití přepravních obalů. Tyto cíle by v důsledku přinesly výrazné navýšení objemu plastových obalů, a navíc by penalizovaly papírové výrobky, které jsou aktuálně ze všech obalových materiálů recyklované v nejvyšší míře.

Podle předběžných výpočtů by tyto změny mohly způsobit, že do roku 2030 se množství plastových přepravek na trhu zvýší o 2,7 miliardy kusů v celkové hmotnosti 4 milionů tun. Na mytí pouze poloviny těchto opakovaně použitelných přepravek by se mohlo spotřebovat až 5 miliard litrů vody. Do roku 2040 by se navíc jejich počet mohl zvýšit na 8,1 miliardy o hmotnosti 12 milionů tun, a množství vody potřebné na jejich údržbu by tak vzrostlo na 16 miliard litrů.

Plast se velmi obtížně rozkládá, takže plastové lahve, obaly a přepravky po dosažení konce své životnosti, zůstávají v životním prostředí. Naproti tomu lepenka je plně obnovitelná, ve vysoké míře recyklovaná (více než 80 %) a biologicky rozložitelná. A ambiciózní závazky stanovené samotným lepenkovým průmyslem v rámci plánu na dosažení uhlíkové neutrality činí navrhované povinné používání opětovně použitelných obalů zbytečným.

Walo Hinterberger, předseda SVVL, uvedl: „Jsem těmito pozměňovací návrhy velmi zklamán. Příliš mnoho lidí se domnívá, že opakovaně použitelné obaly jsou vždy automaticky ideálním řešením – někdy tomu tak opravdu je, protože svůj smysl mají recyklovatelné i opakovaně použitelné obaly – a zapomínají přitom na masivní nárůst množství plastů, který je s tím spojen. V mnoha případech je tento přístup krátkozraký a životní prostředí ve skutečnosti poškozuje. Výrobky z papíru a lepenky, které jsou nejen recyklovatelné a z více než 80 % také reálně recyklované, ale rovněž biologicky rozložitelné a mohou být i opakovaně použitelné, by byly navrhovanými změnami penalizovány, aniž by tyto měly jasný přínos pro životní prostředí. Tyto změny jsou v rozporu se smýšlením a směřováním v oblasti ochrany životního prostředí, jakož i s cíli stanovenými v Zelené dohodě pro Evropu a akčním plánu pro oběhové hospodářství.“

O Svazu výrobců vlnitých lepenek: Svaz výrobců vlnitých lepenek (SVVL) je profesní organizací, která sdružuje společnosti vyrábějící vlnité lepenky, obaly a jiné produkty z toho materiálu. Členové SVVL spolupracují v oblasti propagace vlnité lepenky a podpoře pozitivního vnímání nejen materiálu, ale i celého oboru. Obaly z vlnité lepenky jsou zejména vyrobené z recyklovaného (sběrového) papíru a jsou biologicky odbouratelné. Svaz a je členem mezinárodní organizace FEFCO.

www.svvl.cz