Úlevy při pořizování závěti

Úlevy při pořizování závěti jsou možné při nenadálé události v patrném a bezprostředním ohrožení života. Závěť v této situaci může zůstavitel vyslovit ústně před třemi současně přítomnými svědky. Totéž právo má i ten, kdo se nachází v místě, kde je běžný společenský styk ochromen následkem mimořádné události. Nepořídí-li svědci záznam o zůstavitelově poslední vůli, bude důvodem dědické posloupnosti soudní protokol o výslechu svědků.Je-li důvodná obava, že by zůstavitel zemřel dříve, než by mohl pořídit závěť ve formě veřejné listiny, může zaznamenat jeho poslední vůli starosta obce, popřípadě osoba se svěřenými pravomocemi starosty, na jejímž území se zůstavitel nalézá, za přítomnosti dvou svědků. Je-li zůstavitel naživu, pozbývá platnosti závěť pořízená uplynutím dvou týdnů

Má-li pro to zůstavitel vážný důvod, může na palubě námořního plavidla plujícího pod státní vlajkou České republiky nebo letadla zapsaného v leteckém rejstříku v České republice zaznamenat zůstavitelovu poslední vůli za přítomnosti dvou svědků velitel námořního plavidla nebo letadla, popřípadě jeho zástupce, pokud mu v tom nebrání péče o bezpečnost plavby nebo letu. Platnost závěti nelze popřít tím, že zůstavitel neměl k pořízení závěti vážný důvod.
Při účasti v ozbrojeném konfliktu a vojenských operacích, může zaznamenat poslední vůli vojáka nebo jiné osoby náležející k ozbrojeným silám velitel vojenské jednotky České republiky, nebo jiný voják v hodnosti důstojníka nebo vyšší, za přítomnosti dvou svědků.

Došlo-li při vyhotovování závěti podle §1543 - 1545 k porušení předepsaných formalit a je-li přesto jisté, že je listina spolehlivě zaznamenává zůstavitelovu poslední vůli, nepůsobí to neplatnost závěti, jen se nepovažuje za veřejnou listinu. Je-li zůstavitel naživu, pozbývá platnosti závěť po uplynutí tří měsíců ode dne pořízení.

Je-li zůstavitel nadále v situaci, kdy nemůže pořídit závěť ve formě veřejné listiny, doby pro  pozbývání platnosti nepočnou běžet ani neběží.

Při pořizování závěti s úlevami mohou být svědky i osoby, které dosáhly patnáctého roku věku, a osoby, které byly ve svéprávnosti omezeny, pokud jsou způsobilé věrohodně popsat skutečnosti významné pro platnost závěti.

Zdroj: zákon č. 89/2012 Sb.

-lz-