Stavíte krb? Nahlédnutí do technické normy může zachránit život

Klesající teploty a počínající sychravo za oknem možná oživí dlouhodobý plán na pořízení krbu. Vždyť plápolající oheň může nejen navodit příjemnou atmosféru, ale třeba i snížit náklady na vytápění domu, hlavně na začátku a konci topné sezóny. Jakkoli v nás může oheň v krbu vyvolávat libé pocity, představa plamenů šlehajících z oken bytu či domu už je příjemná méně. Není dobré zapomínat, že stavbou krbu pouštíme do svého bytu otevřený oheň. Proto je na místě nejen chovat se obezřetně při používání krbu, ale dbát i na pravidla pro jeho postavení tak, abychom ho mohli bezpečně provozovat. Ta lze najít v české technické normě. V případě krbů by nás měla zajímat zejména ČSN 73 4230 Krby s otevřeným a uzavíratelným ohništěm, a samozřejmě také ČSN 06 1008 Požární bezpečnost tepelných zařízení. Obě jsou dostupné jednotlivě na e-shopu České agentury pro standardizaci. Věděli jste například, že podlaha pod krbem a ve vzdálenosti nejméně 800 mm ve směru kolmém na otevřenou, popřípadě otevíratelnou stranu ohniště, a 400 mm ve směru rovnoběžném s touto stranou musí být z nehořlavého materiálu? Zároveň krb musí být vždy postaven nejlépe na betonové nebo jiné pevné desce z nehořlavého materiálu? Může se to zdát jako banalita. Pokud tyto parametry nedodržíte, hrozí, že by vám v případě nehody mohla pojišťovna odmítnout plnění. 

„Představení e-shopu České agentury pro standardizaci v minulém roce přineslo zásadní změnu v přístupu k technickým normám i pro běžnou veřejnost. Nyní si lze jednoduše koupit příslušnou normu i jednotlivě a může to udělat úplně každý. V elektronické formě si ji pak může zobrazit téměř okamžitě,“ zdůrazňuje Zdena Slaná, ředitelka odboru normalizace České agentury pro standardizaci a dodává: „Od roku 2022 jsou navíc technické normy, jejichž dodržování vyžadují právní předpisy dostupné zdarma prostřednictvím takzvaného sponzorovaného přístupu. To platí i o ČSN 73 4230, přístup k ní tak může mít každý zdarma, stačí se zaregistrovat.“

Právní úprava ukládá příslušnému resortnímu ministerstvu, aby v případě, kdy zahrne některou technickou normu do právního předpisu (zákona či vyhlášky) zajistil zdarma přístup k ní všem, kterých se může norma týkat. Ministerstva tuto zákonnou povinnost plní tím, že si zpřístupnění těchto norem všem občanům Česka objednávají u České agentury pro standardizaci. Tato služba se nazývá sponzorovaným přístupem.

Jak velký krb může být? A jaký komín? Norma nabízí odpovědi

Česká technická norma není v žádném případě montážním návodem ani postupem. Shrnuje ale postupy, na kterých se jako na bezpečných a osvědčených postupech shodli odborníci v daném sektoru. V ČSN 73 4230 lze tak například najít postup, jakým vypočítat tak zvanou sálavou plochu. Ta je definována jako část ohniště, kterou je vyzařováno teplo přímo do vytápěného prostoru. Od velikosti sálavé plochy krbu s otevřeným ohništěm se odvozuje množství vzduchu nasávaného z prostředí, kde je krb instalován. Množství vzduchu nasávaného krbem je závislé na velikosti sálavé plochy krbu, na velikosti komínového průduchu a účinné výšce komína a na intenzitě hoření paliva v krbu. Norma pak určuje i způsob výpočtu množství nasávaného vzduchu. Přitom platí, že pokud množství nasávaného vzduchu překročí trojnásobek objemu místnosti, je nutné zajistit přívod vzduchu z venkovního prostředí. Výpočet výměny vzduchu v místnosti a velikost nutného průměru přívodu vzduchu jsou uvedeny v A.1, v příloze A normy. V této příloze lze pak najít základní údaje pro stanovení velikosti krbů s otevřeným ohništěm a požadavky na rozměry místnosti v závislosti na typu krbu i velikosti spalovací komory. Výhodou je, že díky přehledným nákresům se v této příloze zorientuje i laik. Takže v takové místnost s plochou 22 m2 až 33 m2, což je běžný obývák, byste měli mít krb o rozměrech maximálně 80 cm x 63 cm x 38 cm, přičemž kouřové hrdlo musí mít alespoň 20 cm u vstupu a 12 cm na začátku komína. A pokud toužíte po krbu řekněme metr a půl na metr, půl metru vysokém (což mimochodem není nijak přehnané topeniště), podle ČSN 73 4230 potřebujete místnost větší než 90 m2.

Norma dále stanovuje, co jsou nehořlavé materiály.  V bodě 4.4 se říká, že jsou to takové materiály, které z požárního hlediska bezpečně vyhoví třídě reakce na oheň A1 nebo A2 podle ČSN EN 13501-1 Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň. I ta je dostupná na e-shopu Agentury ČAS. V případech, že bude krb stavět či montovat profesionál, měl by normu znát a postupovat podle ní. Pokud se ale rozhodnete pro stavbu svépomocí, rozhodně je na místě se s normou seznámit. 

Norma dále požaduje ověření nosnosti stropu či podlahy. Bezpečnostní součinitel únosnosti má mít hodnotu jeden a půl násobku dané konstrukce. Současně (podle bodu 5.5.) nesmí být ve stavebních konstrukcích, ke kterým přiléhá krb umístěno vedení žádných kapalných nebo plynných hořlavých látek. Dejte si tak například pozor na přívod plynu do kuchyně, která může být hned za zdí. Všímat byste si měli i digestoře, klimatizace nebo třeba větráku na toaletě, to jsou totiž zařízení, která mohou způsobit podtlak, a tím i zpětné pronikání spalin do prostoru s krbem, proto musí být zajištěno tlakové vyrovnání. To zajistí dostatečné množství vzduchu potřebného ke spalování paliva v krbu. Část 8 je pak věnována spalinovým cestám. Zde najdete odkazy na další technické normy, které jejich konstrukci upravují. Jde zejména o ČSN 73 4201 ed. 2 - Komíny a kouřovody – Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv.

Norma ČSN 06 1008 poradí s tepelnou zástěnou i bezpečnými odstupy

Alespoň nahlédnout se rozhodně vyplatí i do technické normy ČSN 06 1008 - Požární bezpečnost tepelných zařízení. V ní jsou krby jen malou částí, zabývá se totiž mnohem širší problematikou. Norma stanoví technické požadavky na požární bezpečnost pro instalaci, navrhování a montáž tepelných zařízení. Najdete zde například požadavky na instalaci tepelných zařízení podle charakteristiky prostředí. V příloze D jsou pak uvedeny bezpečné vzdálenosti spotřebičů vyrobených a provozovaných podle dříve platných norem.

Kde najít technické normy a jak se k nim dostat?

O České agentuře pro standardizaci

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) v lednu 2018. Jejím hlavním úkolem bylo od začátku zejména převzít všechny činnosti související s tvorbou, vydáváním a distribucí technických norem. Tohoto úkolu se zhostila velmi odpovědně a dnes je již respektovaným členem mezinárodních normalizačních organizací a každoročně koordinuje vydání téměř dvou tisíc technických norem. V roce 2018 se stala Česká agentura pro standardizaci také odborným partnerem Ministerstva průmyslu a obchodu při naplňování Koncepce zavádění metody BIM do veřejné správy. Nejnověji se stala také atestačním centrem pro Atestace elektronických spisových služeb. Agentura ČAS sídlí na adrese Biskupský dvůr 1148/5, Praha 1.