Cenné papíry

Tvoří významný prostředek pro realizaci bankovních operací. Cenný papír je vydán okamžikem jeho předání prvnímu nabyvateli. Soustava cenných papírů tvořena směnkou, akcií, šekem, vkladní knížkou, certifikátem, které jsou vystavené a znějí:

 • Na jméno – au nom
 • Na řád – au ordre
 • Svědčí majiteli – au porter

Realizace obchodu s cennými papíry:

 • Obchody k uspořádání – per arrangement – obchod zúčtovatelný ve stanovenou dobu
 • Obchody přímé -  vyrovnání pohledávek a závazků probíhá přímo mezi prodejcem a kupujícím.

Náležitosti akcie:

 • označení, že jde o akcii,
 • firmu a sídlo společnosti (jednoznačnou identifikaci společnosti),
 • jmenovitou hodnotu,
 • označení formy akcie, u akcie na jméno firmu, název nebo jméno akcionáře,
 • číselné označení,
 • podpis člena nebo členů představenstva (lze nahradit otiskem).

Zatímní listy:

Zatímní list je cenný papír, který společnost vydá, pokud upisovatel nesplatil celý emisní kurs upsané akcie před zápisem společnosti do obchodního rejstříku.

-red-