Clo

Dělení z hlediska pohybu zboží[1]

 • Vývozní - platí se za vyvezené zboží. Není příliš běžné, týká se např. vývozu strategických komodit (ropa) a často je uvaleno za fiskálním účelem.
 • Dovozní - platí se za dovezené zboží
 • Tranzitní - platí se za zboží, procházející územím státu

Dělení z hlediska účelu

 • Fiskální - účelem je příjem státního rozpočtu. Jedná se o původní účel použití cel, v současnosti však slouží cla pro fiskální účely pouze okrajově.
 • Ochranná (protekcionistická) – chrání domácí výrobce před konkurencí ze zahraničí. Tato cla lze dále dělit:
  • Prohibitivní - clo, které je tak vysoké, že úplně zabraňuje dovozu daného zboží.
  • Skleníková - má chránit nově se rozvíjející sektor domácího hospodářství (tzv. infant industry) před zahraniční konkurencí. Mělo by být dočasné do doby, než se odvětví etabluje, a postupně uvolňované, aby bylo odvětví tlačeno k efektivní výrobě.
  • Antidumpingová (vyrovnávací) - dodatečné clo, které je uvaleno na zboží, jehož cena je nižší než je běžná cena v zemi vývozu (dumping) a je s to poškodit domácí výrobce.
  • Preferenční – snížené clo, které se vztahuje na zboží pocházející ze zemí, kterým bylo uděleno zvýhodnění před ostatními. Toto clo bývá poskytováno v rámci Všeobecného systému preferencí Světové obchodní organizace (WTO).
 • Odvetná (retorzní) – jsou cla uvalená na zboží z jiného státu za jeho obchodní politiku.
 • Vyrovnávající (kompenzační) – tato cla mají za účel vyrovnat sníženou cenu dováženého zboží, které je zahraniční vládou subvencováno (například zemědělská produkce a podobně).
 • Vyjednávací (negociační) - slouží jako vyjednávací prostředek při obchodně-politických jednáních.

 

[1] Celní správa: https://www.celnisprava.cz