De minimis

Podpora de minimis[1] je podpora, která není de iure veřejnou podporou (nesplňuje všechny čtyři prvky veřejné podpory - je sice poskytovaná ze státních prostředků a zvýhodňuje určité podniky nebo určitá odvětví výroby, ale vzhledem k její relativně nízké hodnotě stanovené Komisí nehrozí narušením hospodářské soutěže, a tak neovlivňuje obchod mezi členskými státy EU) a nepodléhá oznamovací povinnosti vůči Evropské komisi. Její poskytování upravují čtyři následující nařízení (ES/EU), lišící se pouze odvětvími, do kterých je podpora směřována, a limitní částkou (stropem), kterou může v rozhodném období obdržet jeden podnik působící v daném odvětví.

V gesci Ministerstva zemědělství je:

  • nařízení Komise (ES) č. 1408/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis v odvětví zemědělství - strop 15 000 EUR, národní strop činí 48 340 000 EUR,
  • nařízení Komise (ES) č. 717/2014 ze dne 27. června 2014 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis v odvětví rybolovu a akvakultury - strop 30 000 EUR, národní strop činí 3 020 000 EUR.

V gesci Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže je:

  • nařízení Komise (ES) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis - ostatní odvětví - strop 200 000 EUR a 100 000 EUR v odvětví silniční dopravy, národní strop není stanoven,
  • nařízení Komise (EU) č. 360/2012 ze dne 25. dubna 2012 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování EU na podporu de minimisudílenou podnikům poskytujícím služby obecného hospodářského zájmu – strop 500 000 EUR, národní strop není stanoven.

Výše limitu de minimis se vztahuje k subjektu a rozhodnému období – tj. ke třem po sobě následujícím účetním obdobím stanovených příjemcem podpory dle zákona o účetnictví. Vždy se jedná o současné období a dvě předcházející. V závislosti na účetní praxi příjemce se účetní období shoduje s kalendářním nebo hospodářským rokem. Pokud příjemce působí ve více odvětvích, celková poskytnutá podpora na jeden subjekt za rozhodné období nepřesáhne 200 000 EUR (resp. u podniků pověřených výkonem služeb obecného hospodářského zájmu 500 000 EUR).

V České republice se každá podpora poskytnutá v tomto režimu zaznamenává do Centrálního registru podpor malého rozsahu. Povinnost vychází ze zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, v platném znění. Obsah a rozsah údajů a postup při jejich zápisu stanovuje vyhláška č. 465 ze dne 15. prosince 2009, o údajích zaznamenávaných do centrálního registru podpor malého rozsahu.

Zdroj: eagri.cz

[1] Převzato v plném rozsahu