Dědická nezpůsobilost

Z dědického práva je vyloučen, kdo se dopustil činu povahy úmyslného trestného činu proti zůstaviteli, jeho předku, potomku nebo manželu nebo zavrženíhodného činu proti zůstavitelově poslední vůli, zejména tím, že zůstavitele k projevu poslední vůle donutil nebo lstivě svedl, projev poslední vůle zůstaviteli překazil nebo jeho poslední pořízení zatajil, zfalšoval, podvrhl nebo úmyslně zničil. Výjimku tvoří stav, kdy zůstavitel této osobě prokazatelně konkrétní čin prominul. Vyloučen z dědictví je i zůstavitelův manžel, bylo-li zahájeno řízení o rozvod manželství a návrh podal zůstavitel v důsledku toho, že se manžel vůči zůstaviteli dopustil činu naplňujícího znaky domácího násilí. Rodič zbavený rodičovské odpovědnosti proto, že ji či její výkon zneužíval nebo že výkon rodičovské odpovědnosti z vlastní viny závažným způsobem zanedbával.Potomek toho, kdo je vyloučen z dědického práva, nastupuje při zákonné dědické posloupnosti na jeho místo (neplatí v případě stanoveném v §1482 odst.1).

Zdroj: zákon č. 89/2012 Sb.

-lz-