Apelace

Apelace je řádný nebo mimořádný formalizovaný opravný prostředek účastníka řízení, který zahrnuje i nové  důkazy v odvolacím soudu či správním řízení a  může  vést k  vydání nového rozhodnutí. Směřuje proti konkrétnímu „nesprávnému“ rozhodnutí. Jeho ...

Amnestie

Amnestie je rozhodnutí o hromadném, a to úplném nebo částečném prominutí trestu, a současně o zahlazení odsouzení pro trestný čin. Neruší se rozsudek ani občanskoprávní odpovědnost odsouzeného. Trestněprávní následky odsouzení jsou sice v důsledku am...

Co je adhezní řízení?

Právo poškozeného navrhnout v trestním řízení, aby soud v odsuzujícím rozsudku vyjádřil (vyslovil), že obžalovaný má povinnost tuto škodu, ušlý zisk nahradit poškozenému či vydat bezdůvodné obohacení. Jde o řízení, v němž mimo hlavní záležitost je mo...

Abolice

Abolice je příkaz k zastavení soudního řízení udělením milosti. Oprávněná osoba nařídí zastavení zahájeného trestního řízení nebo k trestnímu řízení vůbec nedojde, nebude zahájeno. Neznamená to však, že by byl obviněný před soudem očištěn - v případě...

Aberace v právu

Skutkový omyl v trestním právu (aberratio ictus), kdy pachatel má v úmyslu  způsobit škodu konkrétní osobě, ale omylem či pouhou náhodou způsobí újmu jiné osobě, než, které zamýšlel. Nápad trestného činu (kauzálně) se neshoduje se skutečností. Případ...